Sveriges branschers miljöpåverkan - indikatorer för uppföljning mot nationella miljömål

Intresset för att beskriva företags och branschers miljöprestanda på ett kvantifierbart sätt har ökat kraftigt av i huvudsak två orsaker: 1) Företagens miljöanpassningsarbete och i synnerhet den ökande användningen av miljöledningssystem, som ISO 14000 och EMAS, har påskyndat behovet av metoder som kan kvantifiera ett företags miljöpåverkan. 2) I affärsverksamhet efterfrågas miljöinformation. Finanssektorn och andra intressenter efterfrågar miljöinformation som gör det möjligt att analysera företagens och branschernas miljöinformation på ett relevant, tillförlitligt och jämförbart sätt. Underleverantörer till företag med miljöledningssystem kommer i framtiden att behöva redovisa sin miljöprestanda även om de inte själva har ett miljöledningssystem. Föreliggande rapport redovisar miljöindikatorer för olika branscher i Sverige. Indikatorerna beskriver branschernas miljöbelastning med avseende på de nationella miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning och Giftfri miljö. Dessutom redovisas indikatorer som beskriver Arbetsmiljö (som alltså inte är ett av de femton miljömålen)

Prenumerera på våra nyhetsbrev