Svenska mätnät för luft och nederbörd. Statusbeskrivning.

Rapporten innehåller en sammanställning av de mätningar som utförs i Sverige idag med syfte att följa halter av svavel- och kväveföreningar i luft och nederbörd. Sammanställningen ska utgöra bakgrundsunderlag i samband med översynen av det nationella PMK-programmet för luft och nederbörd. Idag sker ett stort antal mätningar i luftmiljön, dit även mätningarna av nederbördens sammansättning räknas. Pågående mätningar görs utifrån olika syften och med varierande metoder. Mätningar bedrivs för den nationella miljöövervakningen inom PMK:s ram, inom olika forskningsprojekt samt inom ramen för olika lokala och regionala övervakningsprogram. I en rad fall skulle samordning av mätinsatser kunna ge ett mer kostnadsoptimalt program. I andra fall är syftena av så olika karaktär att samordning försvåras eller helt enkelt inte är möjligt. Mätningar av luftföroreningar sker i Sverige såväl i tätorter som i bakgrundsluft inom 'permanenta' mätprogram eller tillfälligt under enstaka säsonger. Denna rapport har koncentrerats på de 'permanenta' mätningar, som genom en stark samordning och likartad mätstrategi, kan ge information som är generaliserbar i ett nationellt perspektiv: EMEP-nätet, luft- och nederbördskemiska nätet, krondroppsnätet, Urban-nätet och vissa mätningar i kommunal regi.

Prenumerera på våra nyhetsbrev