Svenska erfarenheter av miljöindikatorer och miljönyckeltal

Intresset för att utveckla indikatorer och nyckeltal som belyser miljöfrågor ökar på flera håll i samhället. Syftet kan vara att kvantifiera och bedöma påverkan på miljön, miljötillståndet, åtgärder för att förbättra miljön eller de behov i samhället som orsakar miljöpåverkan. Miljöinformationsutredningen, SOU 1997:4, gör följande tolkning av begreppen miljöindikator och miljönyckeltal: 'I utredningen avses med miljöindikator en egenskap eller ett fenomen i miljön eller i företagets miljöarbete som är observerbart och möjligt att klassificera antingen kvantitativt eller kvalitativt utan att man därmed avger ett omdöme.' 'Miljönyckeltal uttrycker ofta relationer mellan två storheter och kan avse t ex använd mängd energi, råvara eller mängd utsläpp till luft i förhållande till produktionsvolym, antal anställda eller någon annan enhet som bedöms som informativ eller relevant.' Miljöindikatorer och miljönyckeltal används för att beskriva miljöfrågor för olika system.

Prenumerera på våra nyhetsbrev