Svensk forskning och utveckling inom geografiska informationssystem

Det omedelbara syftet med denna rapport är att förse utbildningsdepartementet med ett underlag om pågående och framtida GIS-forskning i Sverige, med speciell tonvikt vid forskning och utveckling som kan vara av intresse för glesbygdsområdena. Tidigare utredningar och handlingsprogram avseende GIS-forskning har tagits fram av Utvecklingsrådet för landskapsinformation (ULI) och utgör en del av grunden för detta arbete, tillsammans med en enkät som i mars 1994 skickades ut till de högskole- och universitetsinstitutioner som bedriver eller kan tänkas bedriva GIS-relaterad forskning. En viktig skillnad är dock att ULI-utredningarna har lagt tonvikten vid generell GIS-forskning (d.v.s. FoU om allmän GIS-teknik), eftersom glesbygdsområdenas eventuella nytta av GIS är kopplad till tillämpad användning. I ett internationellt perspektiv har Sverige otvetydigt halkat efter när det gäller FoU inom GIS-området. Tre frågor som är viktiga inom praktiskt taget alla tillämpningsområden kan identifieras: Utveckling av GIS som verktyg i miljökonsekvensbeskrivningar. Kraftfullare integrering av modellverktyg i GIS. Mer avancerade analysverktyg i kopplingen mellan digital fjärranalysteknik och GIS-funktioner. Inom samtliga tillämpningsområden är behovet av användarvänliga GIS-program och lättillgängliga databaser stort.

Prenumerera på våra nyhetsbrev