Spridningen av organiska tennföreningar och koppar i Stockholms skärgård och Mälaren 1989

Resultaten från föreliggande undersökning tyder på att TBT-belastningen i Stockholmsområdet 1989 i stort sett var oförändrad jämfört med 1988 års studie. Förbudet mot TBT-färger infördes den 1 januari 1989. Dock fick färgerna säljas till och med den 31 december 1988, vilket troligen innebar att många båtägare lagrade upp färger så de räckte även säsongen 1989. Dessutom är förbudet inte heltäckande. Det gäller ej aluminiumbåtar och båtar över 25 m längd, vilket gör att TBT kan spridas även i fortsättningen. Andra källor kan vara kylvattensystem, där TBT har använts som skydd mot påväxt av vattenlevande organismer. De kopparhalter som uppmättes visar på förhöjda halter i större delen av området. På flera stationer var halterna kraftigt förhöjda. Halterna av koppar i fiskvävnad var genomgående låga. Det är svårt att, på grundval av föreliggande undersökning, bilda sig en uppfattning om båttrafikens bidrag till kopparspridningen vid de undersökta stationerna. Det är därför av intresse att genomföra en ny undersökning enbart inriktad på spridningen av koppar från båttrafiken i Stockholms omgivande vatten.

Prenumerera på våra nyhetsbrev