Spridning och effekter av oljan från Antonio Gramsci i Stockholms skärgård.

De akuta skador som kunde konstateras var av ringa omfattning. De tydligaste skadorna observerades hos strandlevande organismer, främst kräftdjur, som kom i direktkontakt med oljan. De relativt begränsade skadorna förklaras med att större delen av de giftigaste komponenterna i oljan redan avgått innan oljan nådde svenska kusten. Dessutom är vattenomsättningen god i den drabbade delen av skärgården. Skador på stränderna som en följd av saneringsverksamheten har uppstått och dokumenterats. Allvarliga skador uppstod sålunda lokalt på grund av användningen av ångsaneringsteknik. En tydlig uppgång i östersjömusslornas oljehalter har ej iakttagits. Fisk fångad i området uppvisade förhöjda oljehalter. Jämfört med halter från Tsesisutsläppet är koncentratonerna låga för samtliga undersökta organismer.

Prenumerera på våra nyhetsbrev