Spridning och effekter av olja i svenska kustvatten samt kommentarer rörande de potentiella skadorna av ett utsläpp från en simulerad utblåsning från ett borrhål öster om Gotland

Rapporten innehåller en kort sammanfattning av de erfarenheter som gjorts beträffande miljöeffekterna av oljeutsläpp i svenska farvatten och i andra miljöer. Rapporten kommenterar också de potentiella miljöskador som kan tänkas uppstå som en följd av en tänkt utblåsning av olja från ett borrhål till havs ca 20 km öster om Gotland. Slutsatserna baseras bl a på den modell över oljans spridning som tagits fram av SMHI. Under de givna förutsättningarna kan omfattande skador förutses på strandzonens djurliv liksom på sjöfågel och sälar.

Prenumerera på våra nyhetsbrev