Spill av diselolja i modellekosystem - koncentratoner i vattenfas samt upptag i blåmussla och östersjömussla.

Vid ett experimentiellt oljespill doserades 3,0 l dieselolja i en bassäng (7,5 m3) med kontinuerligt genomflöde av brackvatten. Därefter analyserades koncentrationer av olja i utgående vatten och bioackumulering i blåmusslor och östersjömusslor. De högsta koncentrationerna i vattenfasen uppmättes första dygnet efter spillet till 0,56 mg/l. Därefter avtog halterna och två månader efter spillet var den 0,004 mg/l. Blåmusslorna visade ett snabbt upptag av oljan, 7 dygn efter spillet uppmättes den maximala koncentrationen både av alifatiska och aromatiska kolväten 10,2 mg/g dw. Efter 32 dygn hade koncentrationen av olja i blåmusslornas vävnader minskat till 3,4 mg/g dw. I östersjömusslorna däremot ökade halterna succesivtunder experimentet och den högsta koncentrationen (4,3 mg/g dw) erhölls när försöket avbröts efter 32 dygn.

Prenumerera på våra nyhetsbrev