Sorptionsteknik för selektiv rening av förbehandlat blekeriavlopp. 4) Optimeringsförsök, upptag av genombrottskurvor och karakterisering av adsorptionsbehandlat avloppsvatten.

Den från projektets start uppsatta målsättningen att med hög selektivitet avskilja hydrofoba klorfenolära föreningar utan kapacitetsfölust vid långtidsdrift har hittills infriats (delrapport (1, 2 och 4). Optimeringsförsöken med adsorbenten som beskrivs i delrapport 4 visade att både driftsekonomin och avskiljningen ytterligare kunde förbättras genom att istället för saltsyra använda det sura (C+D)-stegsavloppet för neutralisation av adsorbenten efter regenerering. Ett genombrottsförsök visade att selektiviteten för klorfenolära föreningar med potentiell bioackumulerbarhet är mycket god och att avskiljningen av dessa var >80 % upp till 250 bäddvolymer. Karakterisering av renat avlopp kunde tyvärr ej bekräfta om selektiviteten även är hög för andra potentiellt bioackumulerbara föreningar. Däremot visade ett toxicitetsförsök med embryo och yngel från sebrafisk på en fullständig avgiftning av avloppsvattnet genom adsorptionsbehandlingen.

Prenumerera på våra nyhetsbrev