Sörmlandsprojektet. En metod att utveckla och förbättra arbetsmiljöarbetet i små industriföretag.

Under en treårsperiod har metoder att utveckla småföretagens interna arbetsmiljöarbete testats i 24 företag i Sörmland. Metoderna utgår från småföretagens förutsättningar för arbetsmiljöarbetet och innebär att -företagen förses med checklistor, som de själva använder för att regelbundet kontrollera sin arbetsmiljö -företagen stöds i sitt arbetsmiljöarbete av skyddsingenjörer och regionala skyddsombud. Stödet grundas bl a på den s k åtgärdstrappan. Dessutom har utbildning av företagsledare och skyddsombud genomförts. Projektet har lett till ett ökat arbetsmiljöarbete enligt de metoder som utvecklats i projektet i en tredjedel av företagen. I en tredjedel av företagen har projektet delvis fungerat, men olika omvälvningar inom företagen har stört arbetsmiljöarbetet. I en tredjedel av företagen har projektet inte fungerat, främst beroende på att företagen saknat stöd från skyddsingenjörer och regionala skyddsombud. Vår slutsats är att de metoder som utvecklats inom projektet fungerar. Metoderna bör dock ses som en helhet och kan inte tillämpas enbert til en del. I företag som är inne i mågon typ av kris eller omvälvning är det svårt att få arbetsmiljöarbetet att fungera. I flera av företagen har pedagogiska åtgärdsinriktade mätningar visat sig ha en god effekt på företagens åtgärdsarbete.

Prenumerera på våra nyhetsbrev