Snart möjligt att göra LCA-beräkningar direkt i modellen

Smart Built Environment (SBE) är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som förverkligar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig. Intervjun i denna rapport är utförd av Göran Nilsson på uppdrag av BIM Alliance. Denna rapport utgör ett delresultat från ett projekt som även fått medel från SBUF och Stiftelsen IVL och utgör en av flera rapporter från fokusområdet Livscykelperspektiv.

Sammanfattning

Smart Built Environment (SBE) är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som förverkligar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig. Smart Built Environment är ett av 16 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energi-myndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och bidra till hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

SBE Livscykelperspektiv är ett av fokusområdena i programmet. Det har letts av Kajsa Byfors (projektkoordinator) och Jeanette Sveder Lundin samt Martin Erlandsson (delprojektledare). Målet med fokusområdet Livscykelperspektiv är att integrera livscykelkostnadsberäkningar (LCC) och livscykelanalyser (LCA) i samhällsbyggandets informationsstrukturer och processer, i syfte att uppnå en ökad effektivitet under hela livscykeln och därmed en mer hållbar byggd miljö. För att uppnå ett hållbart samhällsbyggande krävs att man tar hänsyn till ett livscykelperspektiv när det gäller planering, projektering, byggande och användning av vår bebyggda miljö. Visionen är att integrering av livscykelkostnader (LCC) och livscykelanalyser (LCA) i sektorns informationsstrukturer och processer är en viktig del för att uppnå de miljömål som vi har framför oss.

Inom fokusområdet samordnar och katalyserar vi pågående goda initiativ och sakkunskap inom området. På så sätt kan vi använda den kompetens som redan finns i sektorn för att säkerställa att vi har ett entydigt system för livscykelperspektivet. Vi ska skapa nationella tillämpningar utifrån internationella standarder och analysera hur digitalisering och objektbaserad informationshantering från övriga programaktiviteter kan stödja livscykelperspektivet, i alla skeden av samhällsbyggandets processer.

Arbetet omfattar analyser av olika scenarier för materialval och hantering i planering, projektering och byggande liksom för drift, underhåll och brukande. Det innefattar även upphandlingsperspektiv och hur livscykelfrågor utgör drivkrafter i de tidiga skedena. Intervjun i denna rapport är utförd av Göran Nilsson på uppdrag av BIM Alliance. Denna rapport utgör ett delresultat från ett projekt som även fått medel från SBUF och Stiftelsen IVL och utgör en av flera rapporter från fokusområdet Livscykelperspektiv.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen