Slutrapport VA-kluster Mälardalen 2017-2018

VA-kluster Mälardalen är ett forsknings- och utbildningskluster inom vatten- och avloppsområdet. Klustret bildades 2010 och samarbetar brett kring utbildnings- och forskningsfrågor som rör hantering av avloppsvatten och slam. Klustret utgörs av fem universitet och högskolor, elva VA-organisationer och två forskningsinstitut, som tillsammans forskar för att öka resurseffektiviteten i VA-systemet. Denna slutrapport för klustrets tredje verksamhetsperiod, 2016-2018, ger översiktlig information om verksamheten och vad ett regionalt forskningskluster inom VA-teknik kan innebära för dess medlemmar och för branschen i stort.

Sammanfattning

VA-kluster Mälardalen har skapat en regional mötesplats där VA-frågor kan diskuteras inom branschen bl.a. genom ledningsgruppsmöten och ett årligt internat. Klustret har även två aktiva ämnesgrupper som även är öppna för icke-medlemmar samt hemsida och nyhetsbrev.
Genom samarbeten mellan VA-organisationer och lärosäten/institut främjas VA-organisationernas möjlighet att påverka prioritering och inriktning för FoU samt initiering samarbetsprojekt som är viktiga för den egna verksamheten. Inom VA-kluster Mälardalen utbildas studenter, doktorander och yrkesverksamma inom VA-området. Detta sker via grundutbildning, examensarbeten, forskarutbildning och utbildning för yrkesverksamma.
Inom forskningen har klustret arbetat inom fokusområdet Resurseffektiv avloppsvattenrening och hållbar närings- och vattenåterföring för en bättre miljö. Klustrets prioriterade delområden under perioden var:

• Innovativa och klimatsmarta processlösningar för resurseffektiv rening och biogasproduktion.

• Systemanalytiska metoder för resurseffektiv avloppshantering.

• Metoder för hållbar slamhantering och återföring av växtnäring och organiskt material till produktiv mark.

• Metodik och kunskapsunderlag för uppströmsarbete.
2016-2018 försvarades 11 doktorsavhandlingar och fyra licentiatavhandlingar.

VA-kluster Mälardalen är ett av fyra projektprogram för högskolor och universitet som har stöd från Svenskt Vatten Utveckling. Klustret har också finansiellt stöd från de deltagande VA-organisationerna, Stiftelsen IVL och genom ett flertal externfinansierade projekt.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen