SLUTRAPPORT för projektet 'Partiell kalkning - en metod att bibehålla eller åstadkomma exploaterbara fiskpopulationer i vissa försurade sjöar'

En studie av partiell kalkning har utförts i 6 st sjöar belägna O-SO om Göteborg. Ingående sjöar i studien är mer eller mindre typiska, oligotrofa skogssjöar. Försurningsskadorna på fiskpopulationerna varierade. - I starkt försurade sjöar kan partiella kalkningsinsatser med ca 10% av den kalkgiva som schablonmässigt kan beräknas för 5-års varaktighet ge mycket god årsklassrekrytering hos kvarvarande abborrpopulationer. - Mycket små givor torde i allmänhet (bl.a. beroende på höga Al-halter) endast under mycket speciella omständigheter kunna ge en årsklassrekrytering som märks på populationen. - Motsvarande effekter för en resterande mörtpopulation förefaller inte kunna uppnås med mindre än att det finns områden i en sjö som inte påverkas av surstötar. I annat fall måste den 'partiella kalkningen' sannolikt uppnå en varaktighet av >1 år. - I sjöar som är kraftigt kvicksilverbelastade så får den fisk- och konsumtionsbara delen av abborrpopulationen (och ev. gädda) sannolikt så höga kvicksilverhalter att den definitivt inte skall utnyttjas för konsumtion. - Om partiella kalkningsinsatser görs bör kvicksilversituationen följas upp regelbundet.

Prenumerera på våra nyhetsbrev