Slutning av sköljvattensystem- metoder och beräkningsmodeller

Inom verkstadsindustrin och järn- och stålindustrin förbrukas stora mängder sköljvatten. Samtidigt ökar omgivningens krav på minskade utsläpp och införande av slutna processer. I rapporten ges exempel på hur olika typer av sköljsystem påverkar sköljvattenförbrukningen samt principen för separationstekniker som kan användas i syfte att rena och återföra förbrukat sköljvatten. De olika teknikernas begränsningar belyses samt investteringskostnader och huvudsakliga driftkostnadsposter. I rapporten beskrivs även försök i laboratorie- och pilotskala där tre sköljvatten har behandlats med olika typer av separationstekniker. Försöken har utförts med två olika alkaliska sköljvatten efter avfettning och ett surt sköljvatten efter betning med blandsyra (HF/HNO3). I rapporten beskrivs även en modell för beräkning av föroreningsuppbyggnad i sköljvattensystem med och utan recirkulering. En exemplifiering av hur modellen kan användas för att beräkna koncentrationen av ett ämne vid ett givet recirkuleringsflöde beskriv för ett reellt fall.

Prenumerera på våra nyhetsbrev