Slutligt omhändertagande av oljeemulsioner - Karakterisering av spaltvatten

Spaltning av oljeemulsion sker genom surgörning med svavelsyra. Efter fasseparation behandlas vattnet i kiselfilter. Vattnet tillsätts väteperoxid, neutraliseras med lut och flockas. Det förrenade vattnet avleds sedan till kommunalt reningsverk. Det undersökta avloppsvattnet innehöll ca 6 mg mineralolja per liter och 4,5 mg Zn/l samt ca 60 mg extraherbart oraniskt klor per liter. Vattnets organiska innehåll hämmar aktiviteten av nedbrytande mikroorganismer (aktivt slam) vid en spädningsgrad som är mindre än ca 13. Vid avledning till reningsverk späds vattnet minst 200 ggr. Vattnets organiska innehåll har en nedbrytbarhet på 81% med avseende på organiskt kol. Elimineringen kan ske genom såväl biokemisk nedbrytning som adsorption till aktivt slam. Vattnets toxicitet enligt MICROTOX, bestämt vid 10 ggr spädning, elimineras genom biokemisk nedbrytning alt. adsorption till aktivt slam. Vattnets innehåll av extraherbart organiskt bundet klor elimineras till över 98% genom nedbrytning eller adsorption till aktivt slam. Vattnet innehåller inga potentiellt bioackumulerbara substanser, men väl hexanextraherbara substanser. Dessa elimineras till över 99% genom nedbrytning alternativt adsorption till slam. Vattnets behandlingsbarhet i det kommunala reningsverket är god. Eliminerade föroreningar, såväl klorerade som icke klorerade kan dock förekomma i större eller mindre mängd i det avskiljda slammet.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen