'Skoterns julafton'. Luftkvalitetsmätningar i anslutning till skoterleder.

IVL har på uppdrag av och i samarbete med Miljö- och Hälsoskyddskontoret (MHK) i Krokom genomfört en serie mätningar av kolväten och NOx i anslutning till ett årligt evenemang kallat 'Skoterns julafton'. Samtidigt har IVL deltagit i ett antal mindre projekt där förekomst och halt av luftföroreningar i olika miljöer studerats. Resultaten från dessa har, med benäget tillstånd från uppdragsgivarna, kunnat redovisas i föreliggande rapport för jämförelse. Syftet med föreliggande rapport är att ge en indikation på skotertrafikens betydelse för belastningen av kolväten och kväveoxider i vissa skoterleders närområden. Avsikten är också att belysa betydelsen av emissionerna nationellt i förhållande till övriga källor. De halter av kväveoxider som uppmätts i anslutning till skoterleder är genomgående låga. VOC-resultaten däremot antyder att även en relativt begränsad skotertrafik tycks kunna påverka närområdet till lederna i en omfattning jämförbar med icke direkt trafikbelastade områden i centrala delar av medelstora svenska tärorter. Vid tillfällen med ökad skotertrafik kan bensen-nivåerna i vissa fall motsvara de som uppmätts i anslutning till starkt trafikerade gaturum inne i tätorter. Extremsituationen 'Skoterns julafton' då ett mycket stort antal skotrar samlades kring Åkersjön vid ett tillfälle med ogynnsamma spridningsförhållanden, medförde halter i närområdet som vida överskrider vad som normalt återfinns i hårt trafikbelastade gaturum.

Prenumerera på våra nyhetsbrev