Skorstensfejares exponering för damm, PAH, metaller och asbest. Mätningar och åtgärdsförslag.

Skorstensfejares exponering för damm, polycykliska aromatiska kolväten (PAH), metaller och asbest har undersökts vid fyra sotningsdistrikt i Västsverige vid de vanligaste typerna av sotningsarbete. Resultaten visar att det hygieniska nivågränsvärdet för totaldamm, här 3 mg/m3, kan överskridas vid all typ av sotning oberoende av anläggningens storlek och bränsletyp. Halterna av benso(a)pyrén, metaller och asbest ligger i de flesta fall under gällande gränsvärden. Bland åtgärdsförslagen behandlas information och utbildning, användande av andningsskydd, förändrat arbetssätt, ombyggnad och nyinstallation samt alternativa sotningsmetoder.

Prenumerera på våra nyhetsbrev