Skogstillstånd längs vägar

Innehållet i denna rapport är en uppföljning av vidarestudie av tidigare undersökning av trafikemissioners påverkan på skog utmed vägar. Metoden har varit att använda flygbilder, färg-IR med manuell tolkning. Studien behandlar två vägavsnitt i Bohuslän, gamla och nya E6. Dessa vägar har på olika sätt genomgått förändringar sedan den förra undersökningen från 1989. Nya E6 har varit trafikerad i tre år när de nu tolkade flygbilderna togs. Gamla E6 har på motsvarande sätt fått en trafikminskning sedan tre år. Studien visar att Skogen närmast nya E6 har fått kraftigt förhöjd kronutglesning. Den förväntade återhämtningen invid gamla E6 framträder ej dramatiskt i resultatet. Andelen äldre gran med mer än 20 % kronutglesning inom en zon 100 meter från nya E6 är över 60 % vilket är mycket högt. Motsvarande siffra för gamla E6 ligger mellan 50 och 60 %. Utmed gamla E6 syns fortfarande skillnad mellan östra och västra sidan av vägen, där den östra, i förhärskande vindriktning har högre nivåer.

Prenumerera på våra nyhetsbrev