Skogsbränslecykelns näringsbalans

Spridning av stabiliserade trädbränsleaskor till skogsmark skall långsiktigt kompensera för närings-förlusterna vid skogsbränsleuttag, i synnerhet för uttaget av grenar och toppar (GROT). Denna studie har analyserat näringsflödena i hela skogsbränslekedjan och har på en principiell nivå beräknat massbalansen mellan näringsförlusterna (skördeuttaget) och näringsmängderna i användbara askor från CFB-pannor för att undersöka om näringskompensation med aska kan ske i stor skala. Förväntade näringsflöden från skog och genom CFB-pannor till flygaskor beräknades med hjälp av näringsanalyser av olika skogsbestånd och med kännedom om förluster i CFB-pannor. Den beräknade askans samman-sättning jämfördes med kända CFB-flygaskor. Datamaterialet har hämtats från publicerade och andra tillgängliga källor. Näringshalter för enskilda träddelar har räknats om till medelvärden för GROT respektive stammar. En syntes av skogsbränsleuttagets effekter på omsättningen av baskatjoner presenteras för två försök med GROT-uttag (Kosta och Granhult) i form av balanserade närings-budgetar.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen