Sjukdomsframkallande förlopp hos fisk.

Rapporten är en sammanfattning av kunskapsläget om miljöinducerade sjukdomar hos fisk. Den består av två delar. Den första delen behandlar fiskars försvarsmekanismer gentemot mikroorganismer och abiotiska ämnen. Den andra delen är en sammanfattning av de fältstudier som gjorts över hela världen för att utröna sambandet mellan föroreningar och fisksjukdomar. Rapporten tar också upp några uppslag om monitoring som förts fram av olika författare. Studien omfattar inte, utom i något fall, rapporter eller arbeten publicerade senare än 1986. udien indikerar att den pågående eutrofieringen av insjöar och hav spelar en stor roll som en allmän stressfaktor for fisk och däemed gör dem mer mottagliga för angrepp av mikroorganismer. Inom området abiotiska fisksjukdomar tycks det vara så att olika ämnen är i varierande grad skadliga för fisk, men det är alla ämnen som släpps ut i vattenmiljön sammantagna som är den stora faran.

Prenumerera på våra nyhetsbrev