Sjön Trekanten. Utveckling under och efter olika restaureringsåtgärder. 1976-1988.

Stockholms va-verk har uppdragit åt IVL att göra en sammanfattning av sjön Trekantens tillstånd före och efter insatta restaureringsåtgärder. Sammanställningen utgör basen för förnyade åtgärdsinsatser för att långsiktigt förbättra sjöns tillstånd. Trekanten restaurerades med den s k RIPLOX-metoden 1980. Detta resulterade inte i det förbättrade tillstånd som förväntades. Sjön fortsatte att vara högeutrof. Ytterligare två insatser har gjorts för att förbättra sjöns status; renvattentillsats och bortpumpning av bottenvatten. Under perioden 1982-1988 har den externa fosforbelastningen varit ca 26 kg/år, av vilket 77% härrör från dagvattentillförsel. Den interna fosforbelastningen under samma period har beräknats uppgå till ca 71 kg/år. Såväl fosfor som kvävekoncentrationerna (sommarmedelvärden) i Trekantens ytvatten har minskat sedan 1982-1983; från 130 µg/l till idag 60 ug/l vad avser fosfor och från 1,0-1,2 mg/l till 0,6-1,0 med avseende på kväve. Förutsättningarna för att varaktigt förbättra Trekantens vattenkvalitet tycks vara stora. I sammanställningen redovisas ett flertal restaureringsåtgärder som kan anses användbara.

Prenumerera på våra nyhetsbrev