Seminarium om jordbrukets recipientkontroll.

Naturvårdsverket arrangerade 19-20 april 1989 ett seminarium i Kristianstad om de pågående aktiviteterna inom programmet jordbrukets recipientkontroll. Syftet var att diskutera vad som görs, vad som bör ändras och vad som bör göras framöver. Regeringen beslutade inför budgetåret 1988/89 om särskilda medel för recipientkontroll av jordbrukets effekter på miljön. Hela anslaget för jordbrukets recipientkontroll var för 1989/90 5,5 miljoner kronor, varav 4,4 miljoner kronor fördelats till länsstyrelserna. Seminariet genomfördes med representanter från 17 län och med sakkunniga experter från bl a SNV, IVL, SLL, SLU, SGU, SMHI, LRF, SCB och Tema Vatten i Linköping, Rapporten innehåller kortfattade resuméer av de föredrag/inlägg som presenterades vid seminariet. Bland annat följande frågeställningar diskuterades: jordbrukets förluster av växtnäringsämnen och bekämpningsmedelsrester i yt- och grundvatten, jordbrukets ekologiska effekter på ytvatten i relation till andra miljöstörande verksamheter, ammoniakavgång till luft från djurhållning och gödselhantering, koppling till restriktioner och miljöskyddsåtgärder.

Prenumerera på våra nyhetsbrev