Sedimenterings- och filtreringsstegens dynamiska egenskaper inom järn- och stålindusrin.

IVL har studerat två järn- och stålföretag för att belysa dynamiken i utsläppen. Företagens egna utsläppsmätningar har jämförts med mätningar utförda av IVL och orsakerna till variationerna i utsläppen har studerats och analyserats. In- och utgående halter uppvisar en stor spridning under perioden. En statistisk bearbetning av analysdata från detta projekt och företagets tidigare värden visar att frekvensfördelningen oftast är skev till höger, dvs medelvärdet är större än medianvärdet. Vid de undersökta företagen är reduktionen av SÄ och mineralolja ojämn och begränsad över sedimenteringsstegen. Detta beror sannolikt på en för hög ytbelastning, vilket medför att sandfiltren utför den största avskiljningen. De statistiska jämförelsetal som används visar att spridningen är i stort sett oförändrad efter passage av sedimenterings- och sandfiltreringsstegen.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen