Screening av organiska miljögifter i fisk - HCBD och klorbensener

Hexaklorbutadien (HCBD), 1,2,4-triklorbensen och pentaklorbensen finns med på EUs vattendirektivs lista över prioriterade ämnen. Dessa ämnen samt övriga klorbensener för-utom monoklorbensen har analyserats i fiskmuskelprov från 14 svenska bakgrundslokaler. Från varje lokal analyserades fem samlingsprover. Halterna av HCBD och 1,2,4-triklorbensen var i samtliga prov under detektionsgränsen (2-8 µg/kg lipid).Medelvärdet av pentaklorbensen i strömming från Landsort var 2,2 µg/kg lipid. Förutom ett avvikande värde (Kvädöfjärden, abborre 16 µg/kg lipid) var halterna för övriga lokaler under detektionsgränsen (4-8 µg/kg lipid). Halten av 1,4-diklorbensen var 24 - 120 µg/kg lipid (0,55 - 1,2 µg/kg våtvikt). Halten 1,2- och 1,3-diklorbensen var lägre och mestadels under detektionsgränsen (2-8 µg/kg lipid). Tri- och tetraklorbensener var samtliga under detektionsgränsen (2-16 µg/kg lipid). Halterna av hexaklorbensen var

Prenumerera på våra nyhetsbrev