Samråd Västerås -information från lantbrukare som bas för modellering av åtgärdseffekter. Slutrapport för projektet - Utveckling av metodik och struktur för vattendirektivets samrådsprocess - pilotfall Sagån och Svartån

Projektet Samråd Västerås- Information från lantbrukare som bas för modellering av åtgärdseffekter har bedrivits av IVL under 2006-2007. Syftet har varit att mot bakgrund av tidigare studier i Sagån, undersöka betydelsen och behovet av lokalt baserad kunskap och information från lantbrukare för att modellera vattenkvalitet. En målsättning med projektet har varit att undersöka om detaljerad information från lantbrukarena behövs för att kunna ta fram åtgärdsprogram för kväve och fosforläckage. Studien genomfördes med hjälp av intervjuer av ett antal lantbrukare för att erhålla lokal information om skötselmetoder och markegenskaper i området. Den amerikanska avrinningsområdes modellen SWAT (Soil and Water Assessment Tool) användes i projektet för att få en bra jämförelse med tidigare projektresultat. Modellen erbjuder bra möjligheter att på detaljerad nivå beskriva olika jordbruksåtgärder. Studien visar tydligt på att modellresultaten kan förbättras med hjälp av lokal information från lantbrukare och att den informationen är nödvändig för att modellberäkningar ska kunna ge en så bra beskrivning av verkligheten som möjligt.

Prenumerera på våra nyhetsbrev