Samordnad kommunal miljöprestanda

Miljönyckeltal eller miljöindikatorer används idag ofta för att beskriva och åskådliggöra informa-tion om påverkan och tillstånd på miljön. I detta projekt har miljönyckeltal för kommuner utarbetats i syfte att undersöka deras användbarhet bl.a. så som jämförande tal mellan kommuner. Ambitionen har också varit att koppla miljönyckeltalen till de nationella miljömålen som Naturvårdsverket presenterade 1997. Projektet har bedrivits som en pilotprojekt med sex deltagande kommuner, Emmaboda, Fagersta, Hallstahammar, Nacka, Timrå och Örnsköldsvik. Fyra av Naturvårdsverkets 15 miljömålsområdena har behandlats, dessa var Frisk luft, Grundvatten av god kvalitet, Bara naturlig försurning och Begränsad klimatpåverkan. Resultatet i projektet tyder på att nyckeltal under miljömålsområdena begränsad klimatpåverkan och frisk luft har varit möjliga att ta fram i de flesta fall och med bra resultat. För områdena grundvatten av god kvalitet och endast naturlig försurning har det varit svårare att ta fram data till relevanta nyckeltal. Svårigheterna har varit att ta fram information och data med kommunal upplösning. I många fall har det varit ett tidskrävande arbete för kommunerna att sammanställa den eftersökta informationen. Statistik från SCB finns ofta bara i begränsad omfattning med kommunal upplösning och är dyr att ta fram.

Prenumerera på våra nyhetsbrev