Samhällsekonomisk analys av etappmål för textil och textilavfall

Det   köps och slängs allt mer textilier i Sverige. Under 2010 konsumerades mer än   15 kilo textilier per person varav minst 8 kg gick till förbränning. Över   hälften av de textilier som köps slängs varje år medan endast 3 kg går till   återanvändning. Det finns en potential att göra avfallshanteringen mer   resurseffektiv genom att styra mer textilavfall mot återanvändning och   materialåtervinning. En samhällsekonomisk   analys för att   identifiera en kostnadseffektiv åtgärdskombination givet definierat mål har   gjorts. Sex olika styrmedel har analyserats och föreslagits, dessutom har det   genomförts en analys av de samhällsekonomiska konsekvenser som uppstår på   grund av de föreslagna åtgärderna och styrmedel för att uppnå etappmålen. Resultaten   av styrmedelsanalysen visar att för att öka insamlingen av textilier och för   att miljöskadorna ska internaliseras i priset på textilier behövs troligen   flera olika styrmedel. Det styrmedel som har bäst förutsättningar att uppfylla   flest kriterier är ett   producentansvar. Ett producentansvar har säkrast måluppfyllelse samtidigt som   det tillhör de styrmedel som har bäst förutsättningar för en kostnadseffektiv   allokering. Men för att etappmålet ska uppnås föreslås ett styrmedelspaket med   producentansvar, i kombination med information och råvaruskatt, vilket skulle   medföra konsekvenser för flera olika aktörer. Producenterna kommer bland annat   uppleva ökade kostnader i form av tillhandahållande av lämpliga   insamlingssystem för textilier, transportkostnader och hanteringskostnader. Men   det medför även att fler entreprenörer får jobb och ökade intäkter, och att   staten får ökade skatteintäkter genom råvaruskatten. På grund av delvis starkt begränsad information kring åtgärdskostnaderna, deras effekt och kapacitet har grova uppskattningar gjorts, vilket ger en sammantaget stor osäkerhet för analysen. Syftet med analysen är att ge indikationer om vilka åtgärder och styrmedel som är lämplig att vidta för att uppnå de föreslagna etappmålen för textil till 2020 och att ge indikationer på kostnaderna för dessa. Kostnader och intäkter ska därför ses i ljuset av detta syfte och inte som absoluta värden.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen