Saltvatteninträngning i bergborrade brunnar.

Den redovisade undersökningen visar att vattnets kvalitet i ett grundvattenmagasin, som gränsar till saltsjön inom en relativ kort tid kan försämras och t o m blir otjänligt som dricksvatten när vattenuttaget är större än nybildningen till magasinet. Undersökningen visar också att punktvis insugning av saltvatten sker i de på sött vatten tömda bergssprickorna mellan intilliggande borrbrunnar. På detta sätt riskerar man särskilt inom mindre grundvattenmagasin, tex öar i skärgården att genom okontrollerade grundvattenuttag på sikt förstöra hela den tillgängliga grundvattenmängden och därmed möjligheterna till fritidsbebyggelse och rekreation.

Prenumerera på våra nyhetsbrev