Saltvatteninträngning i bergborrade brunnar. En pilotstudie i Norrtälje kommun.

Avsikten med denna undersökning har varit att utarbeta en metod för kartering av grundvattentillgångar i kustområden i vilken även ingår en riskbedömning avseende saltvatteninträngning. Denna metod skall kunna användas även av andra kustkommuner. För varje område har framtagits uppgifter om vattenförbrukning baserat på permanentboende respektive fritidsboende. Grundvattennybildningen har beräknats på grundval av områdenas geologiska uppbyggnad, infiltrationsytor och nederbörden. En grundvattenbalans har upprättats som en produkt av grundvattennybildningen minskad med vattenförbrukningen. Områdena har med avseende på grundvattenbalans indelats i tre grupper: A. Stor risk för saltvatteninträngning. Vattenförbrukningen överstiger grundvattennybildningen. B. Risk för saltvatteninträngning. Vattenförbrukningen är 60-99% av grundvattennybildningen. C. Liten risk för saltvatteninträngning. Vattenförbrukningen är

Prenumerera på våra nyhetsbrev