Robust LCA: Metodval för robust miljöjämförelse med livscykelanalys (LCA) - introduktion för nyfikna

Målet med projektet robust LCA är att belysa hur LCA kan utföras med olika metodansatser i olika bedömningssituationer. Syftet är att ge förslag på metoder, anvisningar och handledning för hur LCA kan anpassas för att uppnå en ökad jämförbarhet mellan alla slags produkter, inklusive byggnader och andra konstruktioner. Med andra ord är ambitionen att utveckla och beskriva hur LCA kan göras mer entydig. Det skulle stärka dess användbarhet vid produktjämförelse och som ett verktyg i offentlig upphandling, i miljöklassningssystem med mera. En sådan utveckling bör gynna och stimulera en ökad användning av LCA på markanden. På samma sätt kan konkurrenskraften stärkas för de innovativa företag som ser miljöaspekter som en konkurrensfördel. Projektet är indelat i två delprojekt där denna rapport tillsammans med rapporten ”Typologi över LCA-metodik – två kompletterande systemsyner” (IVL rapport B2122), utgör avrapporteringen från projektets första del. Dessa underlagsrapporter vänder sig till en icke-LCA-expert såväl som till experten. Denna del av projektet utgör en introduktion till vad LCA är, dess historia, dess kopplingar till andra kommunikationsprodukter och en beskrivning av viktiga metodval som görs i en LCA och som påverkar resultatet. Den andra delen av projektet vänder sig till LCA-experten och har resulterat i en ”PCR-guide ...” med detaljerade metodanvisningar av sådant som är otydligt eller som vi anser behöver förbättras i de LCA-standarder som idag används i bygg- och fastighetssektorn (EN 15 804 och EN 15978) (IVL rapport B2101). För att beskriva resultatet av konsensusprocessen kommer styrgruppen att arbeta fram ett dokument som omfattar ett antal konkreta ställningstaganden, kopplat till användning av LCA i sektorn, med titeln; ”Policy-sammanfattning: Robust användning av LCA”. Projektet har bedrivits i dialogform med flera workshops där avsikten har varit att nå samsyn om en gemensam robust LCA-metodik som gör att den går att användas för att jämföra produkter, byggnadsverk med mera.

Prenumerera på våra nyhetsbrev