Riktlinjer för kemikaliesäkerhetsrutiner med fokus på märkning av oljeisolerad utrustning på transformatorstationer

Ett branschgemensamt dokument har tagits fram för Energiföretagen i Sverige (EBR) med riktlinjer för märkning av utrustning på transformatorstationer som innehåller isoleroljor. Det finns krav på arbetsgivaren ska ha ett kemikaliesäkerhetsarbete med syfte att förebygga tillbud, olycksfall och ohälsa. Genom att undersöka och bedöma risker, vidta åtgärder och märka behållare och rörledningar med de uppgifter som behövs för att arbetstagarna ska kunna identifiera innehållet och eventuella risker som kan förekomma i samband med underhåll, utbyte och haveri.

Sammanfattning

Då det finns cirka 5000 fördelningsstationer och ca 180 000 nätstationer innehållande isolerolja i Sverige blir omfattningen av en eventuell märkning stor. En analys har gjorts av hur märkningen kan utformas så att den både blir enkel och praktisk att tillämpa. Kraven om märkning av rörledningar och behållare finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19, §§ 18–20). Säkerhetsdatabladen för isoleroljor redovisar typ av faropiktogram. I svensk standard för märkning av gas-, vätske- och ventilationsinstallationer finns det riktlinjer på bland annat signalfärg (fysikaliska egenskaper och typ av farlighet).

I detta projekt har två exempel på utformning av märkning har tagits fram, en som kan användas vid ingången till transformatorstationer och en som kan användas på utrustning innehållande isolerolja. Utöver detta rekommenderas också att samordningsansvarig informerar entreprenörer om förekomsten av isolerolja, vilka grundläggande rutiner som gäller på arbetsplatsen eller arbetsområdet och att entreprenören (utifrån sitt arbetsgivaransvar) utför en egen riskbedömning av arbetet kopplat till isolerolja. Det finns interna krav inom energiföretagen att man inte ska förvara kemikalier vid transformatorstationen. Dock får kemikalier som tillfälligt används för underhåll och service förvaras på området.

Dessutom rekommenderas att ansvarig säkerställer rutiner för inköp av ny utrustning samt transport av utrustning som kan innehålla isolerolja och som måste märkas.

Med hjälp av KemiGuiden Länk till annan webbplats. kan företag som använder kemiska produkter få hjälp med att reda ut vilka krav som gäller för dem och hur de kan arbeta för att leva upp till kraven.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2022-12-16

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen