Resurseffektiv optimering av fosfateringsprocessen, bilaga 1-10.

Denna rapport visar hur kvalitetsoptimering och resusreffektivisering av en process kan genomföras parallellt. Detta har åstadkommits genom att: * Identifiera vilka processparametrar i fosfateringsprocessen som har störst påverkan på produktkvalitén, i detta fall definierad som fosfateringsskiktets tjocklek (skiktvikt) samt färgens vidhäftning * Upprätta en god överblick över flödena i processen (kemikalier och vatten) för att på så sätt identifiera var och hur de största resursförlusterna sker samt hur de ur kvalitetssynpunkt mest förorenande ämnen sprids i processen * Utföra försök och beräkningar med syfte att förbättra recirkuleringen av vatten och kemikalier i processen i de delprocesser som enligt ovan har störst påverkan på produktkvalitén och resursförbrukningen Resultatet av arbetet har varit lyckosamt och visar att arbetsmodellen för 'Resurseffektiv kvalitetsoptimering' fungerar väl och kan tillämpas då man vill optimera sin process ur kvalitéts- och miljösynpunkt parallellt.

Prenumerera på våra nyhetsbrev