Reserapport från Kanada och USA, 17 augusti - 17 september 1992. Lipofila organiska ämnen i nederbörd, ytvatten och sediment.

I denna reserapport beskrivs ett antal olika arbetsplatser i Nordamerika där man sysslar med miljöövervakning och detaljstudier av transport av störande ämnen genom akvatiska ekosystem. Huvudsyftet med studieresan var att knyta kontakt med amerikanska forskare som har stor erfarenhet av transportstudier av organiska föreningar i akvatiska miljöer. Det sekundära syftet med dessa besök var att se vilka typer av undersökningar som görs i Nordamerika för att studera regionala effekter av nedfall av olika föroreningar på ekosystem. Mycket av arbetet som görs inom miljökvalitetsövervakning i USA styrs av de federala myndigheterna (US EPA). Även om stora summor pengar används, är programmen ofta av grundforskningskaraktär, med väldigt få långtidsperspektiv. I Kanada är inriktningen ungefär densamma, men man har en lite annorlunda inställning till miljöproblem än i USA. Samarbete mellan kanadensiska och amerikanska forskare finns, men bromsas i vissa fall på grund av politiska skäl eller officiella skillnader i prioritering. För övrigt verkar informationsutbytet gå snabbt mellan de två länderna. Forskarna inom miljöbranschen i USA har det för tillfället väldigt svårt på grund av extrema nedskärningar i federala budgetar. Det förväntas dock ett uppsving igen om några år i miljöforskningssatsningar, tillstyrkt av ett eventuellt presidentbyte (vilket nu har skett). De stora anläggningarna som besöktes kräver ganska stora pengar för att hållas i drift, så med dagens låga budgetar är det inte så mycket som blir över för själva forskningen. Forskarna syftar på mera långsiktiga undersökningar, speciellt när det gäller klimatförändringar och försurning. Rörlighet och toxicitet av fettlösliga organiska substanser, stimulerat av löst organiskt material i vatten, anses utgöra ett stort hot mot grundvattenkvalitén. Pesticidspridning över ganska stora arealer anses också vara ett allvarligt miljöproblem som många forskare arbetar med.

Prenumerera på våra nyhetsbrev