Rengöring med laktater

Estrar av mjölksyra, laktater, har föreslagits som alternativ till rengöring med klorerade lösningsmedel. Den kristiska effekten av laktaterna tycks vara hud- och slemhinneirritation. Laktaterna har låg akut giftighet. Ett enda fall av allergi mot etyllaktat finns rapporterat. Laktaterna sönderdelas sannolikt till mjölksyra och alkohol i kroppen och till viss del, innan upptag, på huden och i andningsvägarna. Data om laktaternas mutagenicitet, fosterskadande effekt och förmåga att framkalla cancer är sparsamma. Avfettning av metallgods med etyllaktat har studerats på ett företag. Koncentrationen i luften där personal arbetade hela dagarna uppmättes till 0,6 ppm (standard avvikelse 0.5 ppm). Hudexponering förekom vid skötsel och underhåll av anläggningen men ej frekvent i daglig drift. Tvätten var försedd med kraftig ventilation för att hålla halten etyllaktat i arbetslokalen låg. När ventilationen stängdes av steg halten snabbt. Personalen besvärades av irritation i luftvägarna vid kortare arbeten inuti, eller nära anslutning till tvättunneln. Laktaternas effekter i vattenmiljö har utvärderats utifrån existerande data avseende ekotoxikologi och nedbrytbarhet. Baserat på dessa data är ingen av de studerande laktaterna att betrakta som miljöfarlig enligt EUs kriterier. Lakternas bidrag till bildning av marknära ozon har simulerats med datormodeller. Laktaternas bidrag är lågt, lägre än många andra organiska lösningsmedels, men ökar då laktatens molekylstorlek ökar. Stora laktater är dock så svårflyktiga att de endast avges i luft i mycket liten omfattning. Laktaterna kan även ge upphov till hälso- och miljöproblem vid koncentrerade punktutsläpp. Laktaterna luktar kraftigt vilket skulle kunna begränsa luftutsläppen.

Prenumerera på våra nyhetsbrev