Rena och smutsiga bilar. En pilotstudie av avgasutsläpp från svenska fordon i verklig trafik.

Föreliggande rapport presenterar resultat från en pilotstudie innefattande mätningar av avgasutsläpp från fordon i verklig trafik i Sverige. Under tre dagar i september 1991 mättes de faktiska utsläppen av kolmonoxid (CO) och kolväten (HC) från 14 641 fordon som trafikerade en påfartsramp vid Gullbergsmotet nära Tingstadstunneln i Göteborg. Mätningarna utfördes med en nyutvecklad fjärranalysteknik, vilken med en ljusstråle tvärs vägbanan registrerar halterna av CO, HC och CO2 i enskilda förbipasserande fordons avgasplymer. Resultaten visar att majoriteten fordon har låga utsläpp av såväl CO som HC. Som genomsnitt är utsläppen också låga vid en internationell jämförelse. 80 % av fordonen har lägre halter i avgaserna än 1 volyms-% CO respektive 0,1 volyms-% HC (uttryckt som propanekvivalenter). Omkring 10 % av fordonen har så låga utsläpp att de inte kan registreras med den aktuella mätmetoden (

Prenumerera på våra nyhetsbrev