Ren rening? Identifiering av potentiella arbetsmiljrisker vid en pilotanläggning för ny reningsteknik inom massa- och pappersindustrin.

IVL har gjort mätningar på halten av en rad ämnen i arbetsmiljön vid en pilotanläggning utprovning av ny reningsteknik för blekeriavloppsvatten. Anläggingen var i drift vid ett sulfatmassabruk med blekning med klordioxid samt klordioxid/klorgas. Pilotanläggningen är uppbyggd i tre prallella linjer, en linje av typ aktivslam (ett aerobt steg och sedimentering) och två linjer med syrerika (aeroba) och syrefattiga (anaeroba) steg. Anläggningens kapacitet motsvarar ungefär 1/1000 av avloppsvattenflödet från blekeriet. Mätningarna gjordes på klorfenoliska föreningar, lätta klorkolväten, svavelföreningar, mikroorganismer samt endotoxiner. Stationära prover togs av samtliga ämnen i tre punkter i direkt anslutning till enskilda steg i processen. Dessutom togs personburna prover samt prov stationärt i en kontrollpunkt för lätta klorkolväten och endotoxiner. Fyra olika klorfenoliska föreningar översteg i ett eller flera prov detektionsgränsen för analysmetoden

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen