Regionala emissioners inverkan på de marknära ozonhalterna i södra Sverige

Förhöjda halter av marknära ozon i Sverige är ett resultat både av intransporterade luftföroreningar och av inhemska utsläpp. I denna modelleringsstudie har påverkan på ozonhalterna i Sverige orsakade av Göteborgs och Bohusläns utsläpp simulerats. Industriemissioner har inventerats specifikt för Göteborg, Stenungsund respektive resten av länet. Vid simuleringarna har IVLs fotokemiska trajektoriemodell använts. Simuleringarna har utförts för två väderfall: normalväder under sommaren samt en högtryckssituation med stark solinstrålning och för varierande vindriktningar. Det tillskott till ozonhalterna som dagens utsläpp i Göteborgs- och Bohuslän orsakar har beräknats ur simuleringarna. Resultatet varierar mellan de olika väder och vindriktningar som har simulerats, men för samtliga fall ger Bohusläns utsläpp en maximal ökning av ozonhalten på 10 ppb, och Göteborgs utsläpp ger maximalt 5 ppb högre ozonhalter, då halten utan bidraget från de regionala emissionerna är omkring 50-60 ppb. Genomsnittligt beräknas ökningen uppgå till hälften av den maximala ökningen. För att utröna hur stor del av denna påverkan som beror på utsläpp av kväveoxider respektive organiska ämnen har ytterligare en serie simuleringar utförts. Resultatet tyder på att det främst är kväveoxider som är begränsande för ozonbildningen i södra Sverige, men att även de flyktiga organiska ämnena har en viss påverkan.

Prenumerera på våra nyhetsbrev