Regenereringsmetoder vid blandsyrabetning

Betning av rostfritt stål sker i flera steg med olika betmetoder. Den slutliga betningen sker i blandning av salpetersyra och fluorvätesyra, blandsyrabetning. För att upprätthålla en god betning av godset krävs att avverkad metall blöds ut från betbadet. Vid avblödningen av metall avgår även syra i fri form samt syra bunden till metall. Till viss del kan denna syra återvinnas genom införande av olika återvinningstekniker. För att klarlägga statusen för återvinningsteknik vid blandsyrabetning har detta projekt genomförts. Rapporten är baserad på litteraturuppgifter, information från leverantörer av utrustning och branchfolk. I rapporten beskrivs metoder för återvinning av fri syra samt metoder för återvinning av bunden syra. Metodbeskrivningarna omfattar reduktion av kväveoxider (NOx) genom tillsats av väteperoxid, syraretardation, diffusiondialys, indunstning/kristallisation, elektrokemiska metoder samt extraktion. I rapporten redovisas orienterande experimentella försök för att öka återvinningsgraden av bunden syra efter syraretardation med elektrodialys. Försöken tyder på möjlighet till att öka återvinningsgraden av bunden syra och nitrat. I det experimentella arbetet har försök utförts med att behandla utgående syra efter syraretardation med elektrodialys. Försöken tyder på möjlighet till att öka återvinningsgraden av främst nitrater. I försöken erhölls en återvinningsgrad av 60 respektive 70 procent av ingående nitratmängd. Däremot synes svårighet föreligga att uppnå ökad återvinningsgrad av bunden syra och metall med den teknik som utprovats. Det experimentella arbetet omfattar även test av påverkan av stabilisatortillsats på ett syraretardationsharts.

Prenumerera på våra nyhetsbrev