Provtagningsteknik för analys av låga metallhalter i grundvatten.

Den nya provtagningstekniken har testats i samma observationsrör där vatten tidigare tagits med äldre teknik. De nya proverna visar genomgående lägre tungmetallhalter än tidigare. Provtagning har skett med och utan omsättning av vattnet i röret. De analyserade metallerna Cd, Cu och Zn visar lägre halter efter länspumpning, medan Al visar högre halt. Olika tider för konservering av metallprover genom syratillsats har testats. Motstridiga resultat har erhållits vid två försök. Ytterligare försök måste göras om praxis (surgörning i fält) skall kunna frångås. Lakförsök av tidigare använda rörtyper (PVC) för grundvattenprovtagning visar att rören läcker metaller vid kontakt med svagt surt vatten, pH 5. Plexiglasrör läcker betydligt mindre Cd och Pb under samma betingelser.

Prenumerera på våra nyhetsbrev