Projekt Anråse å. Delrapport från elfiskeundersökningar och vattenkemiska provtagningar under treårsperioden 1984-1986.

Anråseån är en mycket viktig havsöringproducent, varför ån klassats som riksintressant i den fysiska riksplaneringen. Under 1970-talets senare hälft var havsöringbeståndet på väg att dö ut på grund av försurning. Kalkningsåtgärder påbörjades 1978, då 1755 ton kalkstensmjöl spreds i vattensystemet. Resultaten från elfiskeundersökningar under perioden 1984-1986 visade att havsöringproduktionen haft en mycket god respons på utförda kalknings- och fiskevårdande åtgärder. Tätheten av tvåsomriga havsöringungar var hösten 1986 av en storleksordning som bedöms ligga nära maximal produktionsförmåga i tre av de totalt sex fiskade ågrenarna.Ofattande våtmarkskalkningar i Abborrtjärnsbäcken gav hög alkalinentet och reducerade surstötseffekter, vilket avsevärt förbättrade havsöringproduktionen i denna ågren under treårsperioden. Några biflöden drabbades under 1985 och 1986 av surstötar med minskad vinteröverlevnad som följd. Resutaten från hittillsvarande undersökningsprogram har legat som grund för utarbetande av ny kalkningsplan för Anråseån perioden 1987-1989. Kalkningsplanen syftar bl.a. till att genom utökade vårmarkskalkningar reducera surstötarnas skadliga effekter på åns havsöringbestånd.

Prenumerera på våra nyhetsbrev