Prioritering av oorganiska ämnen i kol- och sopförbränningsaska med avseende på miljöeffekter

I Sverige produceras årligen stora mängder aska som till största delen deponeras. Då nederbörden passerar genom deponierna bildas ett lakvatten som troligen kommer att orsaka negativa effekter på omgivande ekosystem. I detta arbete har gjorts en prioritering av ämnen i fyra kolaskor och en sopförbränningsaska med avseende på miljöeffekter. Askorna har lakats, lakvatten och aska har analyserats på ingående ämnen. Dessa resultat jämförs med miljöeffekter, naturliga halter, toxicitetshalter och vattenkvalitetskriterier. De ämnen som diskuteras är: Al, As, Ba, Pb, B, P, Fe, Cd, Ca, K, Cl, Co, Cu, Cr, Hg, N, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Se, Ag, Sr, S, Ti, V, Bi, W och Zn. En litteraturgenomgång görs av ämnens förekomst och transport i mark och vatten samt effekter på ekosystem. Rapporten innehåller även en diskussion kring vad som kan hända med asklakvattnet i marken under en deponi.

Prenumerera på våra nyhetsbrev