Prioriterade varugrupper för giftfritt byggande

Projektet har haft som mål att genom en branschgemensam metod begränsa arbetsinsatsen som krävs för miljöbedömning av varor i byggsektorn. Att bedöma samtliga varor i ett byggprojekt vore önskvärt, men är än så länge en alltför omfattande uppgift. Bedömningen ska baseras på en gemensam katalogstruktur där anpassning av information kan göras efter typ av byggprojekt och ambitionsnivå gällande giftfria byggvaror. Arbetet har resulterat i ett verktyg för prioritering av varugrupper, som är avsett som stöd i byggprocessen. Verktyget baseras på en kombination av två befintliga varugruppstrukturer. Grunden utgörs av BSAB 96 Produktionsresultat med vissa komplement från BK04. Den kombinerade strukturen innefattar varugrupper från både bygg-, anläggning- och installationssektorn, och kan därmed användas av hela byggsektorn. Verktygets prioriteringsmodell baseras på en anpassad riskanalys av varje varugrupp. Riskanalysen består av bedömningar av fem kriterier som tillsammans resulterar i ett risktal. Ett kriterium hanterar mängden av varan medan de andra fyra värderar exponeringen av materialet mot människa och miljö. Risktalet hanterar inte hur farlig varan är, eftersom det idag är mycket svårt att få fram information om alla kemiska ämnen som ingår i olika byggvaror. Kunskapen om dessa kemiska ämnens påverkan på människa och natur kan dessutom vara begränsad. För att kunna anpassa arbetsinsatsen, till vald ambitionsnivå i byggprojektet, har tre prioriteringsklasser skapats: BAS, AKTIV och PROAKTIV. BAS är den grundläggande nivån som bör användas i alla projekt. AKTIV innebär att även varor som används i mindre mängd och har låg exponering mot människor och miljö ska miljöbedömas. Är ambitionen att skapa ett helt giftfritt byggande väljs prioriteringsklass PROAKTIV.

Prenumerera på våra nyhetsbrev