PRENOX-försök på sodapanna 70 vid Norrsundets bruk. En emissionsstudie av NOx vid tillsats av natriumnitrat

Den nyligen utvecklade metoden (PRENOX) att förbehandla massa med kvävedioxid före blekning innebär bland annat att mängden kväve i procesströmmar blir högre. En av dessa är den lut som brännes i sodapannan. Försök har gjorts med att simulera vad som händer med kväveoxidemissionen från sodapannan när en fullskalig PRENOX-anläggning är i drift. Natriumnitrat har tillförts den lut som bränns i sodapannan motsvarande den mängd som skulle kunna överföras från PRENOX-processen. Resultaten visar på en kraftigt förhöjd kväveoxidemission vid tillsats av natriumnitrat. Emissionen av NOx vid normaldrift var ca 57 mg/MJ tillförd energi mot 94-109 mg/MJ vid varierande tillsats av natriumnitrat. Dikväveoxidemissionen (N2O) ökar också men halterna är mycket låga 5 ppm vid normaldrift respektive 13 ppm vid tillsats. Mindre än 10% av tillsatt kväve i form av nitrat emitteras som kväveoxider.

Prenumerera på våra nyhetsbrev