Population management. Ett försök att minska kvicksilverhalten i gädda i Helgasjön

Föreliggande material tyder på att abborrpopulationen i Helgasjön kunnat minskas till förmån för mört, braxen och björkna, vilket medför att metylkvicksilverhalten i rovfisk som gädda och gös sjunker. Mindre födokonkurrens och snabbare tillväxt bland abborrarna medför sannolikt även sjunkande kvicksilverhalter i dessa. Endast ett fåtal troligen gamla gäddor och gösar ligger nu över svartlistningsgränsen 1 mg/kg. En frilistning av fisket bör kunna ske relativt snart. Projektets målsättning är således nära att uppfyllas. Något års tidsfördröjning har skett beroende på de effekter som några mycket stora årsklasser gös haft på hela Helgasjöns fiskpopulation.

Prenumerera på våra nyhetsbrev