Ozon påverkar tillväxten hos gran i Sverige - rapport från en fyraårig fältkammarstudie

Föreliggande rapport är en sammanfattning av det arbete som en forskargrupp vid IVL och Botaniska Institutionen vid GU genomfört mellan 1990 och 1998. Huvudmålsättningen med denna studie var att kvantifiera effekten av ozon på tillväxten hos unga granar. Resultatet av Östad-gran studien visar: att ozon ökade klorofyllhalten i 1-åriga barr och därefter reducerade klorofyllhalten i barr som är 2 år och äldre. I 3-åriga barr hade innehållet minskat med 13-24%.- att ozon vid ett AOT40-värde på i genomsnitt 20 ppm-timmar per säsong (2 ggr den kritiska belastningsnivån för skog) orsakade en minskning i tillväxthastigheten på ca 2% under hela experimentperioden. Modellsimuleringar pekar på att dagens ozonnivåer, jämfört med de ozonnivåer som förekom för 100 år sedan, resulterar i 3-11% lägre biomassa hos avverkningsmogen gran i södra Sverige.- att lågt fosforinnehåll reducerade tillväxthastigheten med cirka 8% under hela experimentperioden.- att regelbundna perioder av torka reducerade tillväxthastigheten med cirka 12% under hela experimentperioden.

Prenumerera på våra nyhetsbrev