Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands län Resultat till och med september 1999

På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Älvsborgs Luftvårdsförbund har IVL mätt nedfall av luftföroreningar, markvattnets kvalitet och lufthalter på olika lokaler i Västra Götalands län. Mätningarna startade 1988. Syftet är att beskriva nedfallets storlek och markvattnets sammansättning i skogsytorna, men även visa skillnader mellan olika delar av regionen och hur förhållandena ändras med tiden. Vissa av provytorna ligger i Skogsvårdsorganisationens observationsytor, vilket gör att Länsstyrelsens och Luftvårdsförbundets data kan jämföras med skogliga uppgifter. Nedfall av svavel och kväve i Sverige är störst i sydväst och avtar mot nordost. Denna gradient återfinns i Västra Götalands län, med generellt större deposition av svavel, kväve och klorid längs västkusten än i de östra delarna av länet. Under de elva år som mätningar utfört har den genomsnittliga svaveldepositionen till skogsytorna i länet mer än halverats, från över 12 kg/ha i början av 1990-talet till omkring 6 kg/ha. Även våtdepositionen har varit något mindre under senare halvan av 1990-talet, samtidigt som nederbördsmängden generellt sett varit större, vilket indikerar att koncentrationen av svavel i nederbörden har minskat. För kväve finns ingen tydlig trend. Prognoser visar att om beslutade utsläppsminskningar genomförs kommer årlig deposition av svavel och kväve att ha minskat till 3 kg/ha respektive 5,5 kg/ha år 2010. Det hydrologiska året 1998/99 kännetecknades av mycket stora nederbördsmängder; på de flesta lokalerna noterades den elvaåriga mätseriens högsta värden. Detta återspeglades inte i våtdepositionen av svavel, som var mindre än flera av de tidigare åren i mätserien. Det indikerar låg koncentration av svavel i nederbörden. Den genomsnittliga våtdepositionen av kväve under 1998/99 var stor, enbart 1996/97 noterades ett högre genomsnitt. Depositionen av svavel till skog var omkring 6 kg/ha under 1998/99, beräknat som ett genomsnitt från tio lokaler. Det innebär samma nivå som på öppet fält, vilket är ett tecken på att torrdepositionen var liten. Lufthalter av ozon mäts på två lokaler i länet. Mätningarna visar att ozonhalten har överskridit det av Naturvårdsverket föreslagna miljökvalitetsmålet.

Prenumerera på våra nyhetsbrev