Övervakning av luftföroreningar i sydlänen

Luftvårdsförbund i sex län i södra Sverige har startat mätningar av hur försurade luftföroreningar påverkar skogsmark. I ytor med olika skogsbestånd undersöks nedfall, markvatten, markkemi samt tungmetaller i mossa. Rapporten beskriver syfte, inriktning och metoder för mätningarna. Exempel på resultat från undersökningarna redovisas från Hallands, Kronobergs och Blekinge län. Rapporten innehåller även en allmän beskrivning av nedfallet av svavel och kväve till skogsmark i södra Sverige.

Prenumerera på våra nyhetsbrev