Övervakning av luftföroreningar i Skåne. Resultat till och med september 1999

På uppdrag av Skånes Luftvårdsförbund har IVL mätt nedfall av luftföroreningar, markvattnets kvalitet och lufthalter på åtta platser i länet. Syftet är att beskriva nedfallets storlek och markvattnets sammansättning i skogsytorna, men även visa skillnader mellan olika delar av regionen och hur förhållandena ändras med tiden. De flesta provytor ligger i Skogsvårdsorganisationens observationsytor, vilket gör att Luftvårdsförbundets data kan jämföras med undersökningar av skogens hälsa. Nedfall av svavel och kväve i Sverige visar en gradient med större nedfall i sydväst och avtagande. Liknande gradient gäller luftens innehåll av svavel- och kvävedioxid. Mätningarna i Skåne visar större belastning av svavel och kväve än i något annat län där IVL mäter nedfall av försurande ämnen. Sedan mätningarna startade 1988 har nedfallet av svavel minskat kraftigt samtidigt som nederbörden blivit mindre sur. För kväve är det svårt att se trender. Avtalade åtgärder bör medföra att belastning och lufthalter av svavel och kväve minskar till år 2010. Markvatten från Skåne bär tydliga spår av flera decenniers belastning av försurande ämnen. Generellt noteras surt markvatten i kombination med låga halter av baskatjoner och mycket höga halter av aluminium, vilket medför risk för ekologiska skador.året från oktober 1998 till september 1999 utmärker sig som det nederbördsrikaste sedan mätningarna startade 1988. Medelvärdet från samtliga åtta lokaler var 1200 mm och nederbördens pH-värde var i genomsnitt 4,6. Nederbördens bidrag till kvävenedfallet var större än något år tidigare; 15 kg/ha. Depositionen av försurande svavel i de fem granytorna var i genomsnitt 10 kg per hektar, vilket är mindre än tidigare år trots den höga nederbörden. Störst nedfall noterades på de två sydligaste lokalerna. Markvattnet har varit mycket surt på fyra av de åtta lokalerna, pH-värden mellan 4,1 och 4,4 vid årets provtagningar. Samtidigt noterades betydande utlakning av nitratkväve från skogsmarken till omgivande i de två sydligaste granytorna och Arkelstorp. De uppmätta lufthalterna av marknära ozon innebär risk för skador på vegetationen i hela Skåne.

Prenumerera på våra nyhetsbrev