Översiktlig inventering av flyktiga klororganiska föreningar från olika källor i Sverige 1987.

Summan flyktiga klororganiska ämnen i Sverige 1987 motsvarar mer än 11 500 ton räknat som klor. Det totala klororganiska utsläppet till luft uppskattas till ca 20 000 ton klor. Den största emissionskällan utgör klorerade lösningsmedel i produkter. Dominerande utsläppskälla är användningen av klorerade avfettningsmedel - 3 400 ton klor. Den näst största källan är klorfluorkarbonanvändning (freoner) ca 3000 ton. Trikloretylen är det klororganiska lösningsmedel som till störst mängd ingår i olika produkter; >2 900 ton klor.

Prenumerera på våra nyhetsbrev