Orsaker till låg omsättning av restprodukter och avfallsråvaror genom Nordisk Avfallsbörs

Undersökningen bygger på intervjuer med företrädare för ett 40-tal industrier. Det har visat sig att flera tekniska och ekonomiska hinder förekommer när det gäller att använda restkemikalier och avfallsråvaror. De flesta av de tillfrågade företagen har dock svarat att de är betjänta av Avfallsbörsens förmedlingsverksamhet. Börsen har också givit upphov till utbyte av varor med löpande kontrakt som har haft ett stort värde.

Prenumerera på våra nyhetsbrev